1 april jierdei, it is gjin grap

In jierdei fiere as je yn tichtplicht sitte, elk jout der sa syn eigen draai oan. De famylje Mees stekt foar de jongste sprút de flagge út, in oar organisearret in ‘drive trough’ of jout ta eare fan de jierdei in dichtbondel út.
Lytse Mees, Baukje, Erica en alle oare doarpsgenoaten dy’t ferjierje, wolle we fansels lokwinskje mei dizze spesjale dei.